U13

Hayley Shum
Mir Harada
Chungli Lim
Sherlyn Andrews
Annika Tharshan
Anvi Sankrit
Anoushka Negi
Aaiushi Negi
Oskar Li
Seth Wong
Paul Yong